Guia per l’organització de grups territorials Guanyem

Preguntes freqüents protocol grups territorials Guanyem

Guia per l’organització dels grups de barri

1. Com puc saber si al meu barri ja hi ha o no constituït un grup territorial Guanyem?
A la pàgina web www.barris.bcnencomu.cat pots trobar els grups territorials Guanyem que ja han estat constituïts, amb els calendaris i espais on es reuneixen.

2. Com puc constituir un grup territorial Guanyem?
Si vols constituir un grup territorial Guanyem al teu barri o districte, una opció és organitzar una xerrada de presentació de Guanyem i convidar la ciutadania a participar des d’aquesta plataforma. Per a això, l’ideal és que contactis amb persones del teu entorn que tinguin interès a impulsar aquesta idea i que envieu un correu electrònic a extensio@guanyembarcelona.cat proposant barri, dia i hora. Des de Guanyem us donarem suport per poder fer-ho en la mesura de les nostres possibilitats, així com orientacions de com estan funcionant els grups en general.

3. Com funcionaran els grups territorials Guanyem?
El funcionament del grup territorial Guanyem haurà de ser transparent i democràtic, ser un espai obert a tota la ciutadania, moviments socials i organitzacions que vulguin contribuir al projecte assumint el que planteja Guanyem.

Per tal d’assegurar la transparència i facilitar la informació, els grups territorials faran públiques les convocatòries de trobada, així com els acords i resums del procés de treball i debat que estan desenvolupant. Aquestes informacions seran publicades al web de Guanyem per facilitar la suma de qualsevol ciutadà al procés.

Per facilitar la transparència i accés a la participació dels espais, es pautaran rutines de treball que puguin ajudar a sumar, acotant hores d’inici i finalització de les reunions, definint també dies concrets. Es recomana que siguin trobades setmanals o quinzenals (segons el ritme de treball del grup). L’objectiu és combinar l’operativitat dels espais amb la participació del màxim nombre de persones: per això s’evitarà que siguin espais que impliquin un temps excessiu o dies continuats de reunió difícils de seguir per les persones no activistes.

Per poder assumir les tasques i els objectius de treball que es plantegen, els grups tenen la potestat de subdividir-se en grups més petits i funcionals, els quals informaran de les tasques realitzades al grup principal.

4. Podrem tenir alguna mena de suport per impulsar el nostre grup?
La Comissió d’Organització de Guanyem donarà suport, orientació i informació de cara a la creació o dinamització dels grups territorials Guanyem i anirà informant del procés de construcció col·lectiva que s’està impulsant per mitjà de les diferents comissions de treball.

També es podrà demanar ajut per a tasques de dinamització o facilitació de les trobades, elaboració del diagnòstic, estratègies de comunicació o disseny de materials de divulgació, entre d’altres.

5. Qui pot constituir un grup territorial Guanyem?
Els grups territorials Guanyem poden ser constituïts per persones organitzades o no organitzades, i són espais de participació i treball de les persones que s’hi adhereixin i assumeixin el manifest i objectius, així com la proposta organitzativa de desplegament territorial que proposa Guanyem.

El principal objectiu i funció dels grups territorials Guanyem és possibilitar la participació ciutadana en el projecte de Guanyem, i és per aquest motiu que es configuren com a espais de participació oberta als quals es donarà la màxima difusió, amb la finalitat de donar a conèixer, possibilitar, facilitar i motivar el màxim nombre de persones perquè s’impliquin o donin suport al projecte de Guanyem.

Als grups territorials Guanyem no hi ha quotes de representativitat o de representació.

6. Cada quan es reuneix un grup territorial Guanyem?
Els grups territorials Guanyem es reuniran amb la periodicitat que ells defineixin, encara que es fa una recomanació de reunió setmanal o quinzenal, pels motius exposats a l’apartat referent al funcionament dels grups Guanyem. La Coordinadora de Grups Territorials ho farà un mínim d’una vegada al mes.

A banda de les trobades regulars dels grups territorials, ja siguin setmanals, quinzenals o de qualsevol altra periodicitat, es podran organitzar subgrups per fer més operatius objectius i tasques. Els avenços d’aquests subgrups seran presentats al grup territorial corresponent.

7. Grups territorials per barris o per districtes?
Barcelona té 73 barris que conformen 10 districtes.

En principi, la idea seria crear un grup territorial Guanyem a cada barri de la ciutat, però això dependrà sempre del nombre de persones implicades, la mida dels barris, etc.

La voluntat de Guanyem és unir forces i promoure la feina conjunta i, per aquest motiu, en cas que apareguin grups territorials molt propers o amb un territori d’acció compartit, es podrà valorar de forma conjunta si caldria fusionar-los o integrar-los.

8. Com puc saber on i quan es fa una reunió territorial de Guanyem?
Els grups territorials de Guanyem anuncien de forma pública al calendari del web de Guanyem els dies de trobada programats per facilitar l’assistència de qualsevol persona que hi estigui interessada.

Al seu torn, es fan públics els ordres del dia amb antelació suficient per mitjà dels mecanismes que estableix cada grup territorial, així com les actes amb els acords als quals s’hagi arribat.

9. Quines funcions té un grup territorial Guanyem?
Les funcions dels grups aniran vinculades a les fases del procés de treball Guanyem.
Una primera fase, entre setembre i desembre del 2014, dirigida a l’elaboració d’un diagnòstic, pre-propostes programàtiques i dinamització de la participació.

Una segona fase, del gener al maig del 2015, amb l’objectiu de difondre al màxim el projecte, per mitjà de la comunicació del diagnòstic, la implicació de la ciutadania, etc.

Com a tasques concretes per desenvolupar, destaquem:

Promoure debats i presentacions públiques, oberts a la ciutadania, a partir de la informació recopilada pel grup territorial i de les informacions aportades per les comissions temàtiques en el procés d’elaboració del diagnòstic.

Presentació pública del diagnòstic i pre-propostes programàtiques.

Informació sobre el procés de treball desenvolupat per Guanyem.

Informació i formació sobre les eines de participació en línia que proposa Guanyem.

Informació, organització o coorganització d’activitats que puguin ajudar a la reflexió sobre el debat polític, tant pel que fa als continguts com a la metodologia (activitats sobre facilitació de reunions i debats, etc.).

Difusió de campanyes informatives, pel territori i a les xarxes, d’actes o trobades d’escala barri o ciutat.

Altres aspectes que es puguin anar definint al llarg del procés de treball amb l’objectiu de realitzar el diagnòstic i l’elaboració de propostes.

10. Quina relació tenen els grups territorials Guanyem amb la resta de l’organització?
Els grups territorials Guanyem, per mitjà de les dues persones que designi el mateix grup, participaran a la Coordinadora de Grups Territorials Guanyem, que al seu torn participarà als plenaris de Guanyem a partir de la metodologia establerta i recollida a la proposta organitzativa.

Aquestes dues persones tindran la responsabilitat i obligació d’informar el seu grup territorial dels debats, propostes o acords als quals s’hagi pogut arribar.

A més, els grups territorials Guanyem interactuaran amb la subcomissió d’extensió territorial de la Comissió d’Organització per a qüestions tècniques, de dinamització, de suport i de seguiment.

11. Què és la Coordinadora de Grups Territorials Guanyem?
Té per objectiu compartir i posar en comú el desenvolupament del procés territorial entre els diferents barris de la ciutat, i la construcció de propostes i/o les accions conjuntes per a la mobilització de tots els barris o districtes.
També té la funció de possibilitar la coordinació amb les comissions de treball temàtiques, traslladar a l’organització Guanyem propostes des dels grups territorials per millorar el funcionament, conèixer i intercanviar reptes, èxits o metodologies entre el conjunt de barris participants per aportar idees i/o incorporar iniciatives que puguin ser d’interès per a la resta de territoris.
La Coordinadora de Grups Territorials estableix mecanismes de coordinació amb les comissions de treball temàtiques, reunint-se de forma periòdica, com a mínim un cop al mes (vegeu l’organigrama al web), i anant al plenari quinzenalment, tal com explica la proposta organitzativa de Guanyem.

10402579_1560153734201030_8030195021866840824_n

Guia orientativa de funcionament dels grups de barri

Aquest document té l’objectiu de vetllar per l’obertura a la ciutadania, la democràcia, l’eficàcia i la transparència interna. Aquest és un document viu que s’anirà modificant en funció de l’experiència, la conjuntura i les necessitats presents i futures.

1. Els grups de barri s’organitzen a partir d’una reunió periòdica oberta i unes comissions que es reuneixen entre assemblees o el mateix dia de reunió.

2. L’assemblea és l’espai de deliberació i de decisió de les qüestions estratègiques de grup de barri. L’assemblea està oberta a tots els veïns i veïnes del Districte o barri en què estigui ubicat el grup.

3. Les comissions són els espais de treball del grup de barri també on es prenen les decisions més operatives. Les comissions han de retre comptes de les decisions preses a l’assemblea. Les comissions poden anar variant segons el criteri i les necessitats. Algunes son imprescindibles:

 • Comunicació (ajudar a la comunicació interna i a la difusió).
 • Tressoreria: encarregat de vetllar per l’economia i la transparència del grup de barri

Altres que ens poden ajudar a organitzar-nos

  • Extensió: difusió del projecte de Guanyem Barcelona a veïns i veïnes dels diferents barris del districte
  • Organització: encarregat d’assegurar que hi hagi un ordre del dia, vetllar per la logística dels actes que organitzem etc

S’ha de comunicar amb almenys una setmana d’antelació quan i on es reunirà la comissió i el grup i fer-ho públic. Les decisions s’han de prendre principalment per consens. S’han de prendre actes de les reunions i tenir-les en un lloc accessible per a totes les persones de la llista interna de correu (per exemple en un PAD)

4. Periodicitat el grup de barri estableix cada quant es reuneix, si es quinzenal, setmanalment o amb un altra periodicitat, i les comissions les vegades que ho creguin convenient els seus integrants.

5. Funcionament de l’assemblea:
S’ha de traspassar tota la informació possible abans de cada assemblea a través de la llista de distribució i deixar per l’assemblea aquells temes de debat i decisió. La feina més operativa s’ha de fer en les comissions de treball.

 • Un parell de dies abans de l’assemblea s’enviarà una proposta d’ordre del dia per la llista, que es pot treballar per llista de correu.
   L’ordre del dia inclourà

  • Retorn de la informació de plenari i/o comissió territorial
  • Planificació d’agenda i treball a fer en el barri
  • Repartiment de tasques
  • Resta de punts que es considerin pertinents
  • Temes relacionats amb el barri/districte amb els que cal actuar
  • debats…
 • Abans de cada assemblea persones de les diferents comissions es reuniran per preparar-la: fer un ordre del dia clar amb uns temps assignats a cadascun dels temes, repartir rols (acta, moderador), etc. En el moment de començar l’assemblea es ratificarà aquest ordre del dia.
 • Durant l’assemblea hi ha d’haver una persona que agafa acta i un/a moderador/a que també agafa torns de paraula. Aquestes persones han de ser rotatives.
 • Després de cada temàtica s’obriran torns de paraules tancats o oberts en funció del temps disponible. Intentem arribar a consensos després d’escoltar les diferents postures.
 • Com a màxim 3 dies després, l’acta de l’assemblea que reculli els acords s’enviarà a tots els/les simpatitzants juntament amb les properes convocatòries d’assemblees i comissions. Totes les actes es recopilaran en un lloc web accessible per les persones de la llista interna (per exemple en un PAD)
 • Quan no sigui possible un acord sobre un tema després d’escoltar les diferents postures, si el temps ho permet es derivarà a una comissió que treballi el tema per a la següent assemblea. Si és necessari arribar a un acord en el mateix plenari, es passarà a una votació a partir d’una pregunta clara i unes opcions clares.

6. A l’assemblea s’han d’escollir tres persones (dues i un suplent) que vagin a la comissio territorial i tres persones més (dues i un suplent) que vagin al plenari de Guanyem Barcelona, en què pot participar tothom. S’intentarà que hi hagi paritat per gènere entre els delegats de Guanyem Sant Andreu i a la coordinadora i al plenari.

 • En la mesura del possible, les quatre persones que van regularment al plenari i a la coordinadora han de ser diferents comissions. Depenent del tema que es parli a la coordinadora de barris o al plenari es pot invitar a una tercera persona de Guanyem Sant Andreu que no sigui cap de les dues designades ni tampoc el suplent. Això serà acordat per l’assemblea.
 • En un període aproximat de màxim 6 mesos les persones s’han d’anar renovant, tant a la coordinadora com al plenari de Guanyem Barcelona. Els suplents poden ser un bon relleu natural d’una de les dues. Mai es canviarà a les dues persones de cop.

7. Eines més de comunicació, deliberació i, en determinats casos, decisió. Aquestes eines estan moderades per la comissió de comunicació amb l’objectiu que se’n faci un bon ús (evitar l’spam, utilitzar un to respectuós, no replicar innecessàriament, cenyir-se als temes pels que s’ha creat aquest grup, evitar llenguatge sexista, homòfob o racista, claredat i concisió, …):

 • Llista de distribució interna (pot ser un googlegroups fins que trobem una alternativa en software lliure). En aquesta llista circula informació important del dia a dia de Guanyem Barcelona i el grup de barri i s’utilitza per coordinar-nos entre assemblees. Aquelles decisions que no es puguin esperar a la següent assemblea es poden discutir per la llista i, si no hi ha bloqueig, prendre una decisió. S’ha de deixar un marge de 48 hores per tal de que tothom tingui temps a respondre i a deliberar.
 • Es poden demanar explicacions i revisar a a la següent reunió qualsevol decisió presa en aquest espai virtual que per qüestions de temps no s’hagi pogut parlar en assemblea.
 • Tothom que participi activament al grup de barri amb assistència regular a comissions i/o assemblees hauria d’estar a la llista. Per incloure a la persona ha d’haver vingut almenys a dues comissions i/o assemblees. Cada 3 mesos farem revisió de la llista per si cal traure gent que no participa (sempre avisant abans) i incloure-la en el mailing extern
 • Obrirem un fil amb els habitants de la llista, l’enllaç a la netiqueta per fer un bon ús http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Netiqueta i respondrem sempre a eixe fil per avisar de les noves incorporacions
 • El mail info@guanyembarcelona.cat estarà en la llista de correu a fi de poder enviar a totes les llistes la informacio rellevant
 • Tots els grups de barri tindran un mail genèric gestionat entre al menys dues persones (veure guia de comunicació)
 • El grup de Whatsapp o Telegram (es recomana Telegram) del grup de barri. S’utilitza per comentar temes d’actualitat, compartir informació per difondre i, en casos excepcionals, per prendre decisions de caràcter urgent (decisions justificades que no poden esperar més de 48h). Aquestes decisions s’han d’informar també a la llista de correu.
 • Qualsevol persona de l’assemblea pot demanar explicacions i discutir a la següent assemblea qualsevol decisió presa en aquest espai virtual que per qüestions de temps no s’hagi pogut parlar i acordar prèviament a l’assemblea.
 • Qualsevol persona que tingui una assistència regular a comissions i/o assemblees pot estar al grup de whatsapp/telegram

8. Eines de difusió (gestionades per la comissió de comunicació):

Llegir la guia de comunicació

 • Mailing amb simpatitzants del grup de barri (properament es substituirà per llista de distribució externa). A aquesta llista s’envia l’acta de la darrera assemblea amb els acords i la convocatòria de la propera i de les comissions. També s’hi transmeten informacions sobre altres actes de Guanyem Sant Andreu. S’intentarà que no hi hagi més de dos correus a la setmana. Per estar en aquesta llista només cal escriure a
 • Facebook. (pàgina ) Informació, actualitat del districte, difusió d’organitzacions i entitats afins i informació general de Guanyem Barcelona
 • Twitter. Informació actualitat del poble/districte, difusió d’organitzacions i entitats afins i informació general de Guanyem Barcelona

9. Aquest reglament de funcionament intern pot ser modificat quan l’assemblea ho cregui convenient per consens o una àmplia majoria.

10710287_1532560810293656_4459949837488652545_o

Un pensament sobre “Guia per l’organització de grups territorials Guanyem

 1. Voldria saber si existeix la possibilitat de plantejar la creació d’un Grup Territorial Guanyem fora de Barcelona.
  Us escric des d’Alpicat, una petita població a escasssos 6 quilometres de Lleida, i de quasi 7000 habitants.
  Som un grup de persones vinculats al moviment associacionista del poble; entitats socials, esportives, culturals,… Que ens estem plantejant donar un pas endavant.
  Per el moment ens sentim força identificats tant amb el manifest, com amb l’ideari, com amb el codi ètic. Però voldriem aprofundir més.
  És per això que us agrairiem poder mantenir converses.

Deixa un comentari